Your Slogan Goes Here

sl-SIit-IT

Vsebina projekta

V projektu smo si zadali nalogo ovrednotiti in promovirati zbirke kulturne dediščine, ki so jih v preteklosti ustvarili domačini in so posebna kulturna dragocenost krajev v Kanalski dolini, Reziji, Nadiških in Terskih dolinah na italijanski in v Gornjesavski dolini, na Tolminskem, Kambreškem, Ligu in v Brdih na slovenski strani. Med njimi je nekaj lokalnih muzejskih zbirk, večinoma pa gre za zbirke, ki jih hranijo zbiralci na svojih domovih. Večina jih je nastala brez kakršnekoli finančne pomoči, le iz zavesti in želje domačinov, da bi pričevanja o krajevni kulturi ohranili pred propadanjem.

latest projects

V njih so predmeti, fotografije in listine, ki pričajo o gospodarskih dejavnostih, od poljedelstva, živinoreje, gozdnega gospodarstva do prehrane, prometa, obrti in trgovine, o sezonstvu in izseljenstvu, o družbenih odnosih in zgodovinah družin, o šegah družinskega in letnega ciklusa, o vaških praznikih, glasbi, umetnosti, verovanju itd. Skoraj vse zbirke vsebujejo tudi predmete iz 1. in 2. svetovne vojne, saj gre za kraje, ki so bili prizorišče vojnih spopadov. Vsebina zbirk z redkimi izjemami večinoma ni popisana. Sodelujoči na projektu spoštujemo delo zbiralcev in menimo, da je treba te zbirke strokovno obdelati, ovrednotiti in promovirati ter uveljaviti kot neizkoriščen turistični potencial teh krajev, izbrane objekte pa nameniti za postavitev zbirk in turističnih informacijskih središč (info-točk).

Predmeti, fotografije in listine bodo dokumentirani, fotografirani in skenirani, zbrani bodo podatki o njihovi izdelavi in uporabi, zapisana in videodokumentirana bodo pričevanja o predmetih, zbrano bo pripovedno izročilo o krajih, kjer se zbirke nahajajo. Izbrane pripovedi bodo transkribirane in dialektološko predstavljene. Presneto in na digitalne nosilce preneseno bo arhivsko avdiovizualno gradivo iz Kanalske doline, Rezije, Terskih in Nadiških dolin. Zbirke predmetov bodo tako dopolnjene z arhivskimi dokumentarnimi filmskimi in avdio posnetki.

Zbirke bodo umeščene v širši kulturni in zgodovinski kontekst ter predstavljene v knjižnem vodniku, na zloženkah, plakatih, označevalnih tablah, v strokovnem zborniku in na spletni strani, skupaj z izbranimi posnetki pogovorov s prebivalci in video zgodbami predmetov. Tako bo projekt prispeval k poglobljenemu poznavanju kulturnih značilnosti in jezikovne raznolikosti v obmejnem območju. Sodelovanje pri projektu bo omogočilo boljše medsebojno poznavanje in sodelovanje prebivalcev obmejnih krajev.

Izbrane zbirke v Kanalski dolini, v Reziji, v Nadiških in v Terskih dolinah, v Gornjesavski dolini, na Kobariškem in Kanalskem bodo opremljene kot info-točke in povezane v digitalno informacijsko mrežo. Prenovljeni in opremljeni bodo objekti in prostori za zbirke v Bardu, Prosnidu, Čarnem Varhu, na Livku, Melinkih in na Dobrovem. Postavljene in urejene bodo zbirke v Ukvah, Reziji, Trinku, Prosnidu, Bijačah, Čarnem Varhu, na Tarčmunu, v Tipani, Kobaridu, Kanalu, Melinkih in na Kambreškem. S predmeti iz pred kratkim porušene Kravarščakove hiše v vasi Preserje bo dopolnjena že obstoječa zbirka v Gorenjem Tarbilju.

V okviru projekta bo na Kambreškem organizirana delavnica, namenjena srečanju zbiralcev, izmenjavi izkušenj med njimi in razpravi o pomenu zbirk za povezanost med kraji in prebivalci. Na strokovnem seminarju na Univerzi v Vidmu bodo sodelavci projekta skupaj s študenti in drugimi strokovnjaki razpravljali o ustnem izročilu, povezanim z zbirkami, in o kulturnem turizmu, predavanja pa bodo objavljena v zborniku. Zaključna konferenca bo rezultate projekta razgrnila tako domačinom kot tudi strokovni in širši javnosti.

Projekt bo prispeval k razvoju turističnih potencialov krajev, poznavanju in ohranjanju kulturne dediščine in čezmejnemu povezovanju, pa tudi k poznavanju in ohranjanju jezikovne raznolikosti in kulture slovenske manjšine v Videmski pokrajini ter prebivalcev krajev na slovenski strani, kjer je kulturna dediščina vse manj poznana in narečja usihajo zaradi prevlade medijev in knjižnega jezika.